Výklad ze Svatého Jana pod Skalou

25.08.2013 16:56
 aneb bez práce nejsou koláče

Svatý Jan pod Skalou je malebné městečko proslavené jeskyní prvního českého poustevníka svatého Ivana a jeho soubojem s čertem, kterého porazil díky kříži od svatého Jana. Nabízí několik krásných míst, která přímo volají po výkladu.

KLÁŠTER

Svatojánský benediktýnský klášter byl založen asi v roce 1020 jako pobočka mateřského kláštera, který vyhořel a v roce 1517 sem byl tak definitivně přemístěn. Barokní architekti Dientzenhofer a Lurago jej přestavěli do dnešní podoby. Po svém zrušení v roce 1785 měl klášter bohatou historii. Byly zde např. lázně, zámeček, učitelský ústav i tábor nucených prací v 50.letech.

Golden tarot by Kat Black, 28.3.2013

Minulost: 8 pentaklů, Páže holí, 10 mečů

Přítomnost: 10 pentaklů

Budoucnost: Královna pohárů

Rada: Rytíř mečů

Varování: 5 pentaklů

Energie místa: Spravedlnost a 6 mečů

Duch místa: Císařovna

V minulosti bylo toto místo především plné práce, píle a odříkání. Ne vždy to však asi bylo ve prospěch kláštera nebo proto, že osamělí mniši neměli jinou volbu. Možná nad nimi stál někdo, pro něhož svou práci dělali a kdo velel, jakou práci mají dělat a k čemu bude dobrá. Velitel zde pilně a tvrdě dohlížel a nedovolil nikomu udělat krok stranou. Temná historie kláštera pak nemohla dopadnout jinak než, že se nasbíraná energie vyhrotila a vyvrcholila, když se zde sečetlo a narušilo mnoho lidských osudů v padesátých letech. Jako by se tím ale udělala tlustá čára za vším, co zde působilo a nyní se začíná znovu. Místo znovu ožívá, je přístupné veřejnosti a nabízí mnoho poznání a zastavení. Každý si zde najde to, co ho zajímá a může se tak dostat blíž nejen k učení benediktýnů ale také k sobě samému. I do budoucna klášter otevře svou náruč návštěvníkům a umožní tak skutečný rozvoj tohoto místa dál. Možná by bylo hezké, kdyby se prostory kláštera do budoucna více využily na kulturní a jiné akce, aby mohlo ještě více vzkvétat. A to je také to, co místo skutečně chce. Život, radost, úsilí a odvahu k novým věcem. Snažit se oprostit se od toho, co bylo, už se k tomu nevracet a snažit se dál obnovovat klášter pro společnost. Energie  místa je ještě trochu poznamenaná vším, co se zde dělo a postupně se s tím srovnává a opět se dostává do formy. Chce to ještě trochu času a nové zážitky a impulsy, aby se to podařilo. Ale duch místa se tím patrně nepoškodil. Stále má, co nabídnout a jeho touha po rozkvětu a životu je a bude dlouho znát.

Klášter ve Svatém Janu pod Skalou je krásným příkladem toho, jak nános minulých let a neradostných událostí může být postupně vyléčen a napraven poctivou a pilnou prací, k jejímuž účelu byl původně určen.

KOSTEL

Raně barokní kostel sv. Jana Křtitele patří neodmyslitelně ke klášteru. Byl postaven v roce 1657 – 1661 na místě starého pozdně gotického kostela. Dominují mu tři bohatě umělecky zdobené oltáře a náhrobek svatého Ivana. Z kostela vede vchod do jeho jeskyně. Kostel je hojně vyhledáván jako poutní místo i dnes.

Golden tarot by Kat Black, 28.3.2013

Minulost: Rytíř holí, 8 holí, Viselec

Přítomnost: 9 pohárů

Budoucnost: 10 pohárů

Rada: Spravedlnost

Varování: 3 pentaklů

Energie místa: 9 holí a Slunce

Duch místa: 6 mečů

Kostel byl postaven s jasně daným účelem. Oslavit Ježíše Krista a postavit mu svatostánek hodný jeho velikosti. Dalo se do toho asi hodně lidí a odhodlání a také se to povedlo. I dnes slouží jako ukázka síly, moci a víry, jako něco, čím se je možné se pochlubit a co by mělo být obdivováno. Toto poslání si zachová i pro další generace a dál bude ukazovat svou zlatou tvář. Tento kostel však nabízí více než jen pozlátko a jas, který je vidět na oltářích a výzdobě. Právě jeho spojení se svatým poustevníkem nám dává možnost chvíli si posedět a zamyslet se nad svým životem. Může nám dát rady a rozhřešení, může nám ukázat skutečnou pravdu, která se nedá jen tak snadno získat a ke které člověk musí pomalu a obezřetně dojít. Kostel sv. Jana Křtitele není otevřený pro každého. Obdivovat jeho lesk můžeme všichni, ale do jeho pravé hloubky a energie se můžeme dostat jen, když jsme sami ochotní mu něco dát. Pak může otevřít svou sílu a ukázat nám to, na co jsme dlouho čekali a co nám umožní vydat se dál svou cestou.

JESKYNĚ SV. IVANA

Jeskyně svatého Ivana byla vymleta spodními vodami v pěnovcovém masivu. V 9. století se podle legendy v této jeskyni usadil první český poustevník Svatý Ivan, nad jehož hrobem byla postavena první kaple. Jeskyně byla za posledních 1000 let významně stavebně upravena do podoby krásných sakrálních prostor.

Golden tarot by Kat Black, 28.3.2013

Minulost: Eso holí, Král pohárů, 6 mečů

Přítomnost: Rytíř pohárů

Budoucnost: Soud

Rada: Kolo života

Varování: 3 mečů

Energie místa: Viselec a 7 pohárů

Duch místa: 3 pentaklů

V tomto místě skutečně kdysi sídlil muž s mocným duchem, jehož síla mohl rozdávat dál a je více než jisté, že to dělal. Představa poustevníka jako odříznutého od všeho živého je sice lákavá, ale je možné, že pokud to bylo nutné, jeho posláním mohlo být dávat své rozumy a rady dál a pomáhat skutečným božím slovem lidem v nouzi. Ukazovat jim cestu a směrovat je na nové a lepší zítřky. Byť se toto poslání s odchodem svatého Ivana rozplynulo, jeho síla zde zůstává dodnes. Není už tak čistá, ale pořád je pevná, a kdo se ocitne v nepříjemné životní situaci a bude žádat o skutečnou radu a pomoc, jistě se mu jí zde dostane. Místo nabízí mnoho možností, rad, ale jen ten, kdo se dokáže na věc podívat správným pohledem a dokáže sám něco dát, může tyto možnosti využít. Nic není zadarmo, ani boží pomoc. Ale nedá se koupit za peníze. To, co vydáme, nám bude nakonec stejně ku prospěchu, jako to, co za to dostaneme.

JESKYNĚ SV. IVANA - ČERTOVA DÍRA

Podle legendy bojoval Ivan ve své jeskyni se zlými duchy, kteří mu nedopřáli pokoje. Pak dostal od svatého Jana Křtitele kříž a jím vyhnal ďábla z jeskyně. Ďábel za velkého řevu a úpění vyrazil stropem ven a zbyla po něm v jeskyni jen díra.

Zdroj: text v jeskyni

Golden tarot by Kat Black, 28.3.2013

Co se zde stalo?

Eso mečů, Mág, Královna holí

Na tomto místě opravdu svatý Ivan zasáhl se vší silou, kterou měl a dostal do svého života. Použil obrazný meč – kříž, který dostal od svatého Jana Křtitele a vyhnal vše zlé, co mu do jeskyně přišlo. A ať už to byl čert nebo pohledná žena zkoušející jeho celibát, to už karty jen naznačují. :)

JESKYNĚ SV. IVANA - O SVATÉM IVANOVI

Svatý Ivan, Jan Poustevník či svatý Jan Český byl podle legendy první poustevník v Čechách, žil prý v 9. století v dnešním Svatém Janu pod Skalou. Měl být synem křesťanského vladaře Gostomysla, který zahynul v boji, a královny Elizabeth. Podle legendy Ivan nejprve odmítl nastoupit po svém otci na královský stolec a odešel do monastýru, ale po nedlouhé době se rozhodl pro poustevnický či misionářský život. Odešel proto do Čech a usadil se, za časů knížete Neklana, v neprostupném lese v jeskyni pod skalou u pramene vody. Živil se lesními plody a mlékem ochočené lesní laně. Zde prožil v modlitbě a postu 42 let nikým nespatřen, přičemž odolal mnoha pokušením. Když už se málem rozhodl opustit poustevnický život, zjevil se mu Jan Křtitel, daroval mu k obraně před pokušením kříž a vyzval ho, ať neodchází. Když Ivana opět pokoušel běs, praštil ho Ivan křížem tak, že běs vyletěl z jeskyně a ve stropě po něm zůstala díra.Podle legend byl sv. Ivan zarostlý a mohutné postavy. Antropologický průzkum kosterních ostatků nalezených v kryptě kostela určil, že pozůstatky patřily muži zralého věku, robustní postavy, trpícího pseudodnou, což by svědčilo o trvalém životu ve vlhkém jeskynním prostředí. Stáří ostatků bylo datováno do 9. až 11. století.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ivan

Golden tarot by Kat Black, 28.3.2013

Jaký byl člověk: Mág

Jaký měl život: Eso holí a 10 pohárů

Jaké je jeho poselství: Milenci, 3 holí, Smrt

Podle vyložených karet by se svatý Ivan asi uplatnil a možná i proslavil, i kdyby po svém otci převzal jeho vladařský stolec. Byl to člověk nesmírně chytrý a schopný, měl přirozené nadání a uměl spojit mnoho věcí tak, aby byly funkční a prospěšné nejen pro něj. Stále častěji jakoby se ukazovalo, že to nebyl asketa žijící stranou od ostatních, ale spíš pomocník a moudrý rádce, který nikdy neodepřel člověka v nouzi. Karta Mága v podání krásného tarotu Kat Blackové ukazuje osvíceného muže mezi zvířátky, které čekají na jeho pomoc a útěchu. U jeho nohou najdete i jeho drahou laň, která za ním do jeskyně chodila. Jeho život a to, co konal, bylo vždy plné síly a ve jménu lásky a pomoci. Neměl jiný než ušlechtilý cíl a protože měl také dostatek energie, chuti a odvahy, mohl toho pro lidi kolem sebe hodně vykonat. Dalo by se říci, že toho dělal hodně a vždy přesně věděl, proč to dělá a jaký to má smysl. Svatý Ivan nás učí, že to, co děláme s čistým srdcem, svatým přesvědčením a ve jménu lásky k bližnímu svému, nám dává sílu a odvahu uskutečňovat velké věci a může překonat i smrt, tak, jak se to povedlo jemu samotnému.

JESKYNĚ SV. IVANA - BYL SVATÝ IVAN DRUID?

Nejen podrobnosti o jeho vzhledu vedou mnohé badatele k úvaze, že svatý Ivan byl ve skutečnosti druid. Co karty na to?

Tarot Magie Druidů, 28.3.2013

Mírnost, 6 holí, Královna pohárů

O síle a moci svatého Ivana se nedá pochybovat. Nejen na svou dobu byl velký a moudrý člověk a byl si své síly vědom a uměl jí používat. Ale to, zda byl druidem, karty přímo nedosvědčují. Jistě byl zasvěcen do něčeho mimořádného, co má velký význam, ať už je to křesťanství nebo keltské náboženství. Ale podle poslední karty se dá říct, že ovládal skutečně něco svým způsobem nadpřirozeného a že v tom příroda, cykly hrály velkou roli. Takže kdo ví?

Svatý Jan pod Skalou a všechna zajímavá a krásná místa v něm, jako by nás učil, že nic není zadarmo. Že jen člověk skutečně otevřený a čistý a ten, kdo je ochoten sám ze sebe něco vydat, může dostat pomoc shůry. Inu, bez práce nejsou koláče, ani na svatých místech.