Výklad ze Starého Plzence

25.08.2013 16:29

26.12.2011 11:41

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA

Předrománská otonská stavba z 10.století je nejstarší a nejvzácnější stavební památkou v západních Čechách. V polovině 16.století byla obnovena a na začátku 20.století „měla funkci velkofarního hradního kostela sloužícího bohoslužbám všemu lidu vesnic celého plzeňska.“

Podle Pavla Kozáka, je to místo energeticky podprůměrné, ale první kultovní použití spadá již do doby kamenné, před rok – 10000.

Výklad, 12.11. 2011, Golden tarot

Minulost: Velekněžka, Páže mečů, 10 holí

Přítomnost: Rytíř mečů

Budoucnost: Královna holí

Rada: Ďábel

Varování: Velekněz

Energie místa: 2 pohárů a Císař

Tak jako na mnoha jiných místech i zde v minulosti vidíme střet mužské, aktivní, ničivé síly s ženskou, pasivní, tvořící silou. Prapůvodně bylo toto místo spojeno s ženským kultem, nikoliv ale plodnosti, ale spíše moudrosti a vhledu. Možná se sem chodili lidé ptát a radit, žádali požehnání a podporu. Netrvalo však dlouho a zasáhl mužský rozum, který se snažil vymýtit tento proud a logicky vysvětlit, že žádné takové rady nejsou možné. Což místo nesmírně zatížilo a zastavilo tak působní původní energie, což je patrné i dosud. Dokud zde bude tato mužská síla, nebude možné se pohnout dále. V budoucnu by tedy měla opět přijít taková energie, která ale už nebude tolik pasivní a bude se umět prosadit. Místo samo jako by po tom volalo. Vraťte sem původní pohanské energie, které sice nejsou tak pokorné jako křesťanské, ale za to jsou přirozené a tím pádem čisté. Vraťte sem živočišnost a skutečnou sílu lidské duše. Nedávejte jí žádné formy nebo názvy, dejte sem to, co právě teď cítíte, i když se to může zdát beze smyslu a bez důvodu.

Energie místa potřebuje opět čistou lásku a sílu, spojení s přírodou a ostatními lidmi, je ale teď zastíněna mužským principem, který jí drží a svazuje. Po volnosti a svobodě toto místo volá.

KOSTEL SV. VAVŘINCE

Byl postaven v 11.století v sousedství bývalého hradiště. Několikrát byl přestavován. Byly zde nalezeny zbytky dlaždic vyšehradského typu, které se shodují se zbytky dlaždic kostela sv. Vavřince na Vyšehradě. Je na nich nápis Nero a obraz císaře, který je symbolem antikrista a také fantastická zvířata znázorňující apokalyptické šelmy symbolizující pohanská božstva, po nichž měli novokřesťané šlapat. Kostel byl tedy takovou čítankou pro prostý lid. Podle Kosmase, zde v roce 1109 strávil Vánoce kníže Vladislav I. U kostela stála také čtvercová zvonice, jejíž zvony údajně zvonily samy při blížícím se nebezpečí.

Podle Pavla Kozáka bylo toto místo mladší, jako svatyně používané na rozhraní neolitu a eneolitu. Síla místa je průměrná, ale obsahuje něco, co není pozemského původu. Zdá se, že původní hradiště vzniklo s pomocí či podporou bytostí z kosmu. Hlavní bodem však nejsou zmíněné kostely, ale vrch akropole nad kostelem sv. Vavřince. Je zde průsečík energetických linií.

Výklad, 12.11. 2011, Golden tarot

Minulost: Eso mečů, Rytíř pohárů, 2 pentaklů

Přítomnost: 5 pentaklů

Budoucnost: Spravedlnost

Rada: Rytíř holí

Varování: 5 mečů

Energie místa: Síla a Eso pentaklů 

V minulosti se jeví jako pravděpodobná skutečně nějaká vyšší síla, která se založením pomohla. Jakoby však jen inspirovala, dala podnět, ale ke skutečnému využití jejího potenciálu už nedošlo. Lidé udělali jen půlku a proto místo není ani teď příliš působivé a něco mu chybí. Do budoucna by však mělo dojít k určitému vyrovnání, možná pochopení jeho pravého účelu a jeho následování. Bude to však velmi  namáhavá a náročná práce. Nikdy ale není pozdě a čím dříve se začne, tím dříve budou vidět výsledky. Tato práce by se ale měla dělat s naprosto čistým srdcem a velkou pokorou. Pokud by ji chtěl někdo využít pro svůj prospěch, nepovede se mu to. Místo samo by mohlo být velkým zdrojem síly a energie, ale ještě potřebuje péči a práci, aby to tak skutečně mohlo být. V minulosti se s ní začalo, ale zůstalo na půli cesty. Proto by se nyní na ní mělo navázat.

KOSTEL SV. KŘÍŽE

Kostel založený ve 12. století pravděpodobně Drslavem I., stával mimo hradiště u šlechtického purkrabského dvorce. Byl větší než kostel sv. Vavřince. V základech kostela byla nalezena dětská stavební oběť, v základech dvorce, pak oběť odsouzence bez levé dlaně a bez pravého chodidla. Kostel sv. Kříže zanikl mnohem dříve než kostel sv. Vavřince, seznam staroplzeneckých kostelů z roku 1651 jej už neuvádí.

Pavel Kohout o místu soudí, že zde svatyně nebyla před počátkem doby bronzové, místo má dost slabou energii, ale tzv. křížovou zónu, tj. další podpůrné body.

Výklad, 12.11. 2011, Golden tarot

Minulost: Eso pohárů, Smrt

Přítomnost: Páže holí

Budoucnost: 2 mečů

Rada: Císař

Varování: Eso mečů

Energie místa: 10 holí a Král holí   

Při zakládání a ještě nějakou dobu mělo místo krásnou a čistou energii, kterou lidé využívali, možná že o tom sami ani nevěděli. Poté bylo ale místo zasaženo smrtí, ať už ve válce nebo cíleně, a od té doby, je sice aktivní a nabité, ale silou, která může být až násilné povahy. Čerpat zde energii se možná vyplatí před nějakým důležitým utkáním, ale není uklidňující nebo vlídné, jak bylo původně. Do budoucna by mohlo nabídnout trochu klidu a smíru, hlavně v našich myslích, mělo by však být očištěno od minulých vlivů a stabilizováno. Potřebuje konkrétné činy, možná stavby, spíše materiální než mentální práci. Místo je nabito ohnivou energií, mužského charakteru, ale není radno jí příliš využívat. Mohla by člověka oslabit a nadělat mu více škody než užitku.

Zdroj textů: cedule na místě a Tajemná místa Plzeňska od Pavla Kozáka