Výklad z Naučné stezky kolem Starého Plzence

25.08.2013 16:35

12.05.2012 11:59

KOLEM RADYNĚ

31.3.2012 jsem s kamarádkou a dvěma psy obešla Radyni a Starý Plzenec, částečně po Naučné stezce Staroplzenecké a částečně podle knihy Tajemná místa Plzeňska. Přečtěte si, kam nás obé zavedlo a co jsme tam vyčetly.

MOHYLA DRUIDA

Hned za posledními domy Starého Plzence ze žluté stezky odbočuje po vrstevnici lesní cesta západním směrem. Asi po čtyřech stech metrech je kousek vpravo zřetelný pahorek, vypadající jako přírodní, který je však upraven uměle. Na jeho okraji stojí výraznější kámen, severně po svahu vede přerušená linie kamenů. Na tomto místě jsou zbytkové energie pohřbu a obřadů patrně z doby halštatské. Kromě mohylového hrobu druida tu máme před sebou svatyni keltského kultu podsvětí, kam podle této víry odchází astrální těla zemřelých lidí. Svatyně je vyznačena právě kolmo postaveným kamenem a sloužila ke kontaktu s podsvětím.

Výklad, Gaia tarot

Minulost: 2 holí, Páže holí, 2 pohárů, 8 pentaklů

Přítomnost: 3 holí

Budoucnost: Eso mečů

Rada: 7 holí

Varování: 9 holí

Energie místa: Mág a 3 mečů

Místo mělo už dříve v minulosti velkou a mocnou energii. Sloužilo především ke spojování a navazování spojení a kontaktů. Lidé sem zřejmě nechodili sami a vykonávali zde možná i obřady, které vyvolávaly velké množství síly a energie. Mohlo se zde navazovat spojení jakýchkoliv dvojic. Karty krásně naznačují, že ať už jde o spojení partnerů, rodiče a dítěte nebo člověka a zvířete, všemu jsou tyto síly nakloněny a všemu dávají svou sílu a odvahu. Dnes už má místo trochu jiné poslání, a to spíše uvědomit si tuto sílu a oslavit ji nebo ji přijmout, ale neprovádět zde už to, co dříve. Spojení je možná přerušené, síla není tak využitelná jako dříve. O tom svědčí i energie tohoto místa, Mág sice slibuje obrovskou moc, ale 3 mečů ji trochu zmírňuje a nastavuje jiná pravidla než ta přírodní. Do budoucna nebude místo nijak viditelné a navštěvované, bude to místo spíše k zastavení, uvědomění, a meditaci, která by ale měla být jen krátká a vyzdvihovat jen malý, i když krásný okamžik. Delší práce s touto energií vyžaduje velkou sílu a odvahu, a čerpat zde sílu déle nemusí být právě bezpečné. Jakoby se na tomto místě jen na malý moment otevřel krásný zdroj a čeká na to, abychom ho využili, ale ne příliš a vždy jen tak, aby nám to dalo krátkou pomoc na další cestu.

Nápad: Zastavte se tady např. před výšlapem na Radyni samotnou, dobijte tu baterky a pokračujte dál. Sáhněte si na kámen a odneste si z něj to, co právě potřebujete ze všeho nejvíce.

ANDREJŠKY

Je chráněné území určené k ochraně vypreparovaných buližníkových skal. Jádrem území je buližníkový kamýk, vznikl selektivní denudací odolnějších horninových vložek v algonkických břidlicích a rozpadl se v rozeklanou skupinu skal bizardních tvarů. Skalní masiv je na zdejší poměry docela vysoký a je zde patrné, že jej využívají i horolezci. Zajímavé je zjištění, že masiv probíhá po délce a vypadá jako hřbet draka. Místo nevypadá příliš navštěvovaně, bohužel jsem k němu nenašla žádnou pověst. Karty ale říkají něco jiného.

Výklad, Sacred Circle tarot

Minulost: 6 mečů, Viselec, Královna pentaklů

Přítomnost: Císař

Budoucnost: 6 pentaklů

Rada: Spravedlnost

Varování: 8 mečů

Energie místa: 5 mečů a 4 pentaklů

V minulosti se na tomto místě asi hodně soustředila energie, která ale vždy nebyla zrovna pozitivní. Viselec dával této nahromaděné síle jiný směr a bylo nutné jí velkou odvahou a vůlí upevňovat a korigovat. Tím vznikly nové podmínky a skály se mohly upevnit a jejich síla usadit. Možná se zde tak mohl usídlit i mocný lesů pán, který původní sílu, kterou bylo pracné držet, upevnil a připravil i pro budoucí čerpání. Což je také to, k čemu nás místo vyzývá. Uvědomit si zde to, co je v životě opravdu důležité, co ho drží pohromadě a co je vaším osudem. Je to místo vhodné k zamyšlení, k získání odpovědí. Skály nám mohou vysvětlit spletité cestičky našich životů. Nezkoušejte z nich ale nic odnést. Vše, co zde mocný pán střeží, je jen pro vaší potřebu a přímo zde. Pokud byste si to odnesli sebou, dostalo by se to z jeho vlivu  a tím by pozbylo síly.

Nad těmito skalami visí velká síla a moc, která pokud je držená pod kontrolou, je úžasná, sama o sobě může být i nebezpečná. Je proto důležité respektovat jejich sílu a mocnému strážci poděkovat a třeba se mu i poklonit.

RADYNĚ

Radyně, kdysi pevnost zbudovaná Karlem IV., původní název Karlskrone, 1361. Václav Hájek z Libočan si vymyslel legendu o Radoušovi, jeho přítomnost se zde neprokázala. Osídlen byl však tento vrch, protože původní staroplzencké hradiště už nebylo energeticky plné. Základem jména je RAD – který může znamenat, radu, poradu i věštbu. Uvnitř hradního paláce je kultovní místo. Byla zde i přítomnost mimozemské civilizace, skála se používala jako božiště kultu obráceného k Nebi, jako duchovnímu prostoru, ale také k neznámým bytostem z kosmu.

Výklad, Golden tarot

Minulost: Smrt, 5 pentaklů, Rytíř pohárů

Přítomnost: 9 pentaklů

Budoucnost: 3 holí

Rada: Rytíř pentaklů

Varování: Milenci

Energie místa: 3 mečů a 5 pohárů

Minulost tohoto místa není nic hezkého ani růžového. Je poznamenaná častými změnami, smrtí, bídou i trápením. Ne vždy majitel pomohl a změnil tento smutný chod. Často nebyl sám spokojený, ale ke změnám mohl být laxní a proto se to podepsalo i na energii místa. Která jakoby připomínala neštěstí a smutky, a plakala nad jeho krutým osudem. V dnešní době a jistě i v budoucnu místo pokvete a bude se mu dařit. Turisté jej hojně navštěvují, je to oblíbený cíl a je dobré se o něj zajímat. Může nám hodně nabídnout a je možné se z něj poučit a něco si odnést. Pozor však na čerpání energie do citů. Na tomto místě byla zlomená nesčetná srdce a hodně se toho zde naplakalo. Proto to není dobré místo na rande a svatby, proto bychom srdce měly nechat stranou a nenechat se tímto místem ovlivňovat.

MOHYLA

Půjdeme-li severně k horolezecké skále, spatříme dost rozměrné mohyly s větším kamenem po jedné straně. Není zdaleka tak stará jako svatyně na hradu, je však příkladem pohřbu na božišti kultu podsvětí, podobně jako je tomu na mohyle pod  Radyní. Pohřbený ovšem musel být významným člověkem, aby byla kvůli němu taková svatyně zřízena. Kámen vyzařuje poměrně vysokou energii.

Výklad, Sacred Circle tarot

Minulost: 4 holí, Páže pohárů, Slunce

Přítomnost: 9 holí

Budoucnost: Věž

Rada: Svět

Varování: Spravedlnost

Energie místa: Rytíř pentaklů, Eso pentaklů

Minulost místa není nijak špatná. Ještě před zásahem lidí zde byla nahromaděná čistá síla, kterou pak mocní ale čistí učenci nebo jeden významnější, přetvořil na mocnou a pozitivní sílu. V dnešní době je tato síla soustředěná do této mohyly a není jednoduché si z ní brát. Je ale možné, že se to do budoucna změní, energii někdo nebo něco uvolní a začne působit navenek a mocně se projevovat. Teprve pak si bude možné bezpečně brát, a také jí dávat dál. Teprve poté nám to strážkyně i její ochrana dovolí.

Energie vznášející se nad touto mohylou je čistá a mocná. Je ale třeba ji umět využít a být připraven na její intenzitu. Proto než si jí budete brát, je nutné mít také ochranu a nebrat to na lehkou váhu. Se všemi těmito místy není radno žertovat, místní ochránci nemají smysl pro humor.

RADOUŠOVA SKALKA

Je Buližníkový suk typický pro zdejší krajinu, nedosahuje výšky ani rozlohy jako ostatní blízké skalní útvary, je však dostupný a půvabný. Je zbytkem rozsáhlého skalního hřbetu, jehož část byla v dřívější době vytěžena. Najdete zde mnoho vzácných a krásných květin, stromů i ptáků. Eva Suttnerová o tomto místě na svých stránkách http://www.artrelax.net/index.php píše: „Občanské sdružení Hůrka a Radyně, společnost pro zvelebování kulturních a historických památek, si vzalo za cíl zvelebovat památná místa původní Staré Plzně. Pečuje také o Radoušovu skalku, jak si ji obyvatelé města pojmenovali, a pořádá u ní opravdu pěkná setkání s přitažlivým programem. A o smích nikdy nouze nebývá. Opravdu se rodí jeden úsměv za druhým. Nejednou v těchto končinách zaplála vatra i docela malé ohníčky. Na jedinečnou soutěž „O Radoušův špekáček“ se vypravili děti i dospělí. Sousedská pospolitost nedělala rozdíly mezi místními a přespolními. Kreslilo se, malovalo, hrálo a zpívalo mezi kapkami deště i ve společnosti slunečních paprsků. A vůně špekáčků nejroztodivnějších tvarů zaplavila město vítězným úsměvem. Sice jsme téměř zapomněli, proč jsme se sešli, ale nezapomněli jsme, jak nám všem bylo krásně.“

Výklad, Sacred Circle tarot

10 holí, 9 mečů, Rytíř holí

Toto místo jakoby k sobě lákalo velké množství různé síly, v něm se pak shromáždilo a putovalo posílené dál. Radouš, který se zde stále ještě někde může pohybovat, pak tuto přetvořenou a zesílenou sílu posílá dál a dává jí těm, kteří si jí zaslouží. Můžete sem tedy chodit, ale jen s čistými úmysly, protože Radouš to moc dobře pozná.

Celá oblast je sice nesmírně mocná a vládne silnou energií, ale jen po některé stránce. Může nám hodně dát, ale je důležité vybrat si, co s načerpanou silou uděláme. Rozhodně bychom jí neměli nechat proudit do našich srdcí. Je to spíše území bojovníků a ochránců, sídlo mužů a proto možnost ovlivnit naše ego a získat rozhodnost a odvahu. Na hlubokou meditaci a smíření ještě není připraveno.

Zdroj informací: Pavel Kozák, Tajemná místa Plzeňska a informační tabule na místech