Výklad z Kozelských lesů

25.08.2013 16:51

15.01.2013 18:13

OKOLO KOZLU

Kolem zámku Kozel ve Šťahlavských lesích najdete naučnou stezku zahrnující zaniklé středověké vesnice, tvrze, mohylová pohřebiště a zříceninu. Bohatá  nabídka, že? Skoro celou jsme stezku obešli s tarotem, Petrem, Miou a vlkodlakem Edou, který se zase předvedl.

ZŘÍCENINA LOPATA

Nejstarší osídlení lopatské skály pochází kolem roku 5000 let před naším letopočtem, kdy sem přišli noví, ne příliš početní obyvatelé, a zbudovali zde několik sídlišť. Hrad Lopata byl postaven ve 40.letech 14.století pravděpodobně stavebníky z Litic. Jméno hradu vzniklo patrně z tvaru skály, na které stál. Za husitských válek byl hrad po lítém boji a požáru dobit a zbořen, aby se nemohl stát opěrným bodem lapků nebo katolíků. Při obléhání hradu byly patrně zničeny i okolní vesnice, Dolní Neslívy, jejichž zbytky najdeme opodál. Hrad Lopata byl i přes svou malou rozlohu velmi dobře zabezpečen a nákladně zařízen, i když to tak dnes už nevypadá.

Výklad, 20.11.2012, Medieaval tarot by LS

Minulost: Eso pohárů a Eso holí, 2 pohárů, 4 pohárů

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: Páže mečů

Rada: Císař

Varování: Poslední soud

Energie místa: 5 holí, 5 pentaklů

Duch místa: 5 pohárů

Minulost místa neukazuje zřejmě původní pravěké osídlení, ale spíše dobu rozkvětu hradu Lopata. Bylo to asi místo krásné, kde byli ti, co zde bydleli, naprosto spokojeni a hrad i jejich vztahy vzkvétaly. Místo bylo nabité energií, možná se zde konaly zábavy, tance a plesy, možná i nějaká důležitá setkání. Zdá se ale, že historie místa nebyla ničím významná, vypadá to jako obyčejný hrad, kde žili šťastní a vlídní lidé. V současné době zbyly z tohoto příjemného místa už jen zbytky, které obývají přírodní živlové a duchové, kteří zde hospodaří. Nemusí být možná přímo láskyplní a vlídní, ale svou práci dělají víc než dobře. I do budoucna to nebude právě hrad, který by znovu vstal a ožil. Návštěvy zde budou možné asi jen na vlastní nebezpečí, a to jak fyzicky, tak i duchovně. Zřícenina není nijak zlá nebo negativní, ale asi už jí přijali za vlastní jiní obyvatelé a s těmi není radno si zahrávat. Pokud sem přijdeme, pak bychom původní obyvatele a ty, co zde bydlí dnes, měli mít v úctě a požádat je o svolení. Rozhodně se je však nepokoušejte kontaktovat nebo po nich něco chtít. Nejsou tu proto, aby nám pomáhali, a abychom se s nimi bavili. Návštěvu nám sice dovolí, ale odsud posud.

Energie místa je poměrně vyrovnaná. Žije to tu, o tom nejsou spory, ale nedějí se tu žádné podivné věci. Pokud se podíváme na kartu značící přítomnost, radu a také ducha místa, je možné, že zde sídlí někdo velký a silný, kdo místo chrání a kam si chodí jiní pro radu. A s ním s není radno zahrávat. Při pohledu na vyložené karty mě napadá příběh o zamilovaném hradním pánu, kterému zemřela jeho milovaná žena. Ať už zemřel později žalem nebo nemocí, vrací se na toto místo a čeká, až se jeho milá opět objeví. Můžeme sem sice přijít a prohlédnout si to, co zde zbylo, ale neměli bychom ho vyrušovat příliš dlouho.

Napadá vás možná otázka, co na tomto zajímavém místě, dělal můj duchovní pes. Šílel, bláznil, štěkal a nebyl k udržení. Vůbec se mu zde nelíbilo a dával to hlasitě najevo. Varoval nás snad před velikánem, který zde hlídá svůj bývalý hrad?

MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ NA HÁJKU

V lese severovýchodně od hájovny po obou stranách silnice (zejména však vpravo od ní) najdeme rozsáhlé mohylové pohřebiště ze střední a mladší doby bronzové. Původně zde bylo údajně 91 mohyl, dodnes dochováno kolem 50. Největší mohyly měly až 15 m v průměru a 2 m výše. V terénu dobře patrné, po výzkumech (prokopány 1878 - 1884 F. X. Francem) mají charakteristický „kráterovitý“ tvar. Pochováni zde byli především asi lidé z vyšších vrstev, podle nálezů šperků a předmětů. Mrtví bývali většinou zpopelněni a nad jejich popelem byla vztyčena mohyla. V čele této společnosti stál náčelník s muži ochránci, podle karet na rozdíl od osídlení na Lopatě.

Výklad, 20.11.2012, Archeon tarot

Minulost: Rytíř pentaklů, Páže holí, 7 mečů  

Přítomnost: Páže pentaklů

Budoucnost: Slunce

Rada: Velekněžka

Varování: 4 pentaklů

Energie místa: Smrt a 6 holí

Duch místa: Eso pentaklů

Minulost tohoto místa není poklidná ani vyrovnaná. Už odpradávna to tu divoce žilo a bylo to místo setkávání a prožívání toho, co lidé dělali a řešili. Pak se však navršil čas a místo se ochladilo. Možná změna obyvatel těchto míst nebo přechod na nový systém či náboženství nahradil původní divoké reje chladným a přesným určování a rozkazování. Bylo to však jen krátká epizoda, protože dnes jsou opět prostory využívány divokými reji a jasnou zářivou energií. Původní obyvatelé zmizeli jen na chvíli a možná, že se začínají opět vracet. Lesy a toto místo ožívají a znovu se probouzí. Žije to tu, ať už to zde obývá kdokoliv. Právě proto, že místo je takto živé, je možné si z něj brát a čerpat sílu do sebe sama, do svého nitra. Snažme se mu i my otevřít a nebránit se aktivní síle, která nás může jen obohatit. Možná je otevřená zase jen na chvíli. 

Energie místa je sice o smrti, ale o takové, která je přirozenou součástí našeho života, a která odejde tak rychle, jak přišla a nám nepřísluší se trápit tím, co vzala a těšit se z toho, co přinesla. Smrt je normální, věděli to naši předci a mohylové pohřebiště se snaží nám to jen připomínat. Představuji si, jak naši rozcuchaní, sotva oblečení předci tančí divoký tanec, veselí se a radují, aby uctili památku svých zemřelých. Zatančeme si zde s nimi, obohatí nás to.

ZANIKLÁ VES DOLNÍ NESLÍVY

Vrcholně středověká tvrz s okrouhlým středovým pahorkem a obvodovým příkopem o průměru 32 metrů. Jedinou vnitřní stavbou byla hranolovitá věž, využívaná šlechticem a jeho rodinou. Jižně od tvrziště se rozkládala vesnice Dolní Nestajov a hospodářské příslušenství. Byla založena v 2.polovině 13.století a v povodí Kornatického potoka byl tehdy odlesněn kus krajiny a zaplněn pěti dnes zaniklými vesnicemi. Vesnici Dolní Nestajov tvořil shluk nejméně šesti nepravidelně rozložených usedlostí. Kromě zemědělství se lidé zde zabývali chovem dobytka a své místo zde měl i kovář. Vesnice byly pravděpodobně zlikvidovány během obléhání Lopaty od června 1432 do února 1433.

Výklad, 20.11.2012, Magic Forest tarot by LS

Minulost: 8 mečů, 10 pentaklů, královna holí 

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: 8 holí

Rada: Svět

Varování: 10 mečů

Energie místa: Královna mečů a Věž

Duch místa: 2 holí

Také toto místo je tak trochu ovládáno ďáblem, ale není to čertík přirozený a přírodní, ale zlý, svazující a temný, se kterým se hned tak nehne. A není divu, když se zde jedná o zaniklou vesnici, která neskončila pozitivně, ale velkým požárem za těžké války. Před tím to mohla být poměrně prosperující ves, která měla všechno, co ke svému životu potřebovala velmi blízko. Lidé zde asi žili tak trochu pod nadvládou, nemohli žít tak, jak chtěli. Pán této vsi byl zřejmě přísný a možná i zlý, ale na druhou stranou díky této poslušnosti a krutosti, vesnice vzkvétala, do té doby, než přišli o vše. V současné době jakoby tato negace stále působila, dokonce to vypadá, jakoby zde zůstaly dvě stále připoutané duše, které vězí v tomto prostoru a nemohou se uvolnit. Také atmosféra tohoto místa budí dojem, že tu nejsme sami, a že je všechno tak nějak šedé. Do budoucna by se však mělo něco pohnout a uvolnit. Pokud na sebe nenecháme tuto negaci působit a budeme se snažit spíše  o pozitivní pohled, můžeme zde zřejmě zablokovanou negativní energii uvolnit a uvězněné duše poslat zpět. Energie místa je trochu temná a deštivá. Jakoby tu byl hlídač, který drží duše a naše nálady pěkně ve tmě při zemi a nenechá nic, co by to narušilo. Místo samo tak trochu trpí, volá po pomoci a vyhlíží zachránce, který by jej spasil. Naděje tu je, ale nahradit takovou temnotu světlem bude velmi těžké.

MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ HÁDKY

F.X. Franc zde vykopal 42 zachovalých mohyl ze střední doby bronzové. V jedné mohyle nalezl kostrový pohřeb společensky výše postavené ženy, která měla v hrobu bronzové šperky a zlaté svitky. Muži měli v hrobech většinou zbraně, ve všech pak bylo nalezeno větší množství keramiky.

Výklad, 20.11.2012, Gaian tarot

Minulost: Královna pentaklů, 6 pohárů a Eso pohárů 

Přítomnost: 8 pentaklů

Budoucnost: 3 mečů 

Rada: Král pohárů

Varování: 2 mečů

Energie místa: Soud a 9 pentaklů

Duch místa: Ďábel

Toto místo, stejně jako předešlé pohřebiště, ukazuje, že naši předci ctili smrt a koloběh života jako něco, co je přirozenou součástí našeho života. Koloběh se prostě otočil, věci se změnily a naším údělem není s tím bojovat, ale přizpůsobit se tomuto toku. Oslavit to, co odešlo a přivítat nové, co přichází. Takové rituály zde asi probíhali ve velkém a veselém duchu. I v současné době je dobré zde načerpat sílu našich předků a toho, co ctili nejvíce – život. Zatančete si zde v rytmu bubnů a uvolněte svou sílu. Do budoucna nás to může mnohé naučit a ukázat nové směry. Místo nás chce zřejmě naučit, vítat změny a usmívat se na to, co nám kyne v budoucnosti. Nezavírat oči před změnami, které náš život nakonec obohatí a naše nevůle tomu nezabrání. Přestože se jedná o pohřebiště, energie místa je radostná a vybízí i nás ke společné práci, rituálu, který nás dovede ke spokojenosti. Duch místa nás vybízí k tomu, abychom zde odložili všechny své strachy, především ten ze smrti, a odsud vyšli už čistí.

Výklad, 20.11.2012, Jolanda tarot, Petr Láznička

Minulost: Poustevník, 2 pentaklů, Hvězda

Přítomnost: Slunce a Eso pohárů

Budoucnost: Mírnost

Rada: Rytíř holí a Královna holí

Varování: Velekněz a 4 pentaklů

Energie místa: 5 pohárů a 4 pohárů  

Duch místa: 2 pohárů

Lidé, duše a energie jsou zde smířené a silné. Místo vyzařuje za pomoci Poustevníka klid a duchovní meditaci, i přirozený posun k duchovnu. Místo už je smířené a klidné, díky Hvězdě pozitivní. Nesloužilo k hmotnému prospěchu, ale 2 pentaklů naznačuje přítomnost předmětů – obětin, zbraní, apod. Lidé sem zřejmě chodili vyrovnaní a smíření. Místo má stále pozitivní energii, která nám může pomoci meditovat. Pokud sem budeme chodit, můžeme dojít třeba až k osvícení, minimálně k pochopení a nabití se energií. I do budoucna by zde mohl být příjemně působící pozitivní zdroj energie. Pohřebiště samo nám umožňuje čerpat mužskou i ženskou energii a varuje nás před přeháněním duchovních činností.

Toto místo má citovou energii, ale nabádá nás k přijetí, k tomu, abychom zde pobyly, ale příliš se tu nezdržovali. Tak jako zářící slunce může poškodit naši kůži, i síla tohoto místa může být ve velké míře nebezpečná. Přesto tím hlavním duchem je zde přijetí, smíření a navázání vztahu se sebou samým.

ZÁVĚR

Stará místa v lesích okolo zámku Kozel nejsou tak děsivá a strašlivá, jak se zdají. Společným tématem je strach ze smrti a role smrti v našich životech. Naši předci měli asi toto téma zvládnuté a věděli, co je skutečná hodnota a jak se smrtí zacházet. Měli bychom se to od nich také naučit a tato místa nám k tomu mohou dobře posloužit. Opakující se karta Ďábla v mnoha jeho různých podobách nám nastavuje zrcadlo našich strachů a naznačuje nám, jak nad svým strachem zvítězit.