Okolo Karlštejna

25.08.2013 16:53

08.11.2012 18:44

aneb CESTA JE CÍL!

KOSTEL SVATÉHO PALMÁCIA

Nachází se v městečku Karlštejn a byl postaven Karlem IV. současně se stavbou hradu. Kostel sv. Palmácia je výjimečný tím, že je jediným kostelem tohoto zasvěcení v Čechách. Úsilím Karla IV. bylo shromáždit na Karlštejně ostatky svatých z celé křesťanské Evropy a jednou z prvních relikvií byly právě ostatky sv. Palmáce.

Výklad, 28.10.2012, Tarot svatého grálu

Minulost: Páže pohárů (Bratr nádob), 6 holí (6 kopí), Hvězda (Percival)

Přítomnost: Eso pentaklů (Jednička kamenů)

Budoucnost: 4 mečů

Rada: Smrt (Svatý hrob)

Varování: 9 pentaklů (9 kamenů)

Energie místa: Velekněz (Melchisedek), Páže holí (Bratr Kopí)

Duch místa: Viselec (Raněný král)

Tento kostel vznikl patrně jako požehnání. Karel IV. v něm spatřoval hlubší význam a možná byl původně i jakousi oporou hradu samotného. První myšlenka, možná ta shromáždit ostatky všech svatých na jednom místě, jakoby zde byla schválena a probuzena. Svatý Palmácius posvětil tento cíl a nabídl králi první útočiště a vedení. Svatý grál zde tak mohl zapustit kořeny a zanechat zde svou energii a sílu, která je patrná ještě dnes. Jen my jsme ještě pořád slepí a nevidíme ten pravý poklad. Ani velké úsilí, ani velká snaha nepomůže k odhalení něčeho, co má přijít přirozeně a ve správný čas. Ničím se to nedá popohnat. A je to dobře. Kostel sám nás tak trochu nutí zůstat zatím před branami. Nedobývat pevnost násilím a počkat, až se sama otevře a vydá své kouzlo. Zatím bychom tedy neměli nikoho přesvědčovat, ani se vydávat na cestu, která by patrně nikam nevedla. Ještě nejsme připraveni, jako národ, jako lidé, jako duše. Je třeba to přijmout a respektovat a uvědomit si sílu tohoto místa, které nás může ještě hodně naučit. Melchisedek, předchůdce Krista a jakési ztotožnění s archandělem Michaelem, zde představuje mocnou ale čistou sílu, která, pokud je dobře živena, může se vyvinout v to, co celý život hledáme. Naším úkolem však není ji okamžitě najít, ale přihlížet tomu, jak vzniká a ctít ji i učitele. Energie tohoto výjimečného kostela je silná, je spojena se svatým grálem, který je zde v té nejpřirozenější podobě. Je však zatím dobře hlídán, a nikdo se k němu nedostane, dokud na to nebude ta správná doba. Lze si i představit, že každý, kdo by se o to pokusil, narazí na pomyslné kopí hlídače, který svatému výjevu přihlíží. Duch místa nás pak odkazuje přímo na Karla IV., resp. jeho část, kterou tu zanechal. Lze se domnívat, že Karlštejn bez tohoto zdánlivě nenápadného kostela a sv. Palmácia, by nebyl tím, čím je, neměl by tuto sílu a král zřejmě velmi dobře věděl, proč jej budoval. Možná tu tím nechal něco ze sebe samého, možná tu byl přítomen a strážil svátost, která je zde ukryta.

JAVORKA

Javorka je jeden z pěti vrcholů, které obklopují Karlštejn. Je to staré archeologické naleziště s osídlením ještě dávno před Kelty. Uvnitř hory je rozsáhlý jeskynní systém a dokonce podzemní jezero, které obývá bájná bytost. Po úbočí Javorky se táhne široké pásmo ohnivé dračí žíly, jež alchymicky vyčištěna a transformována v malé věži hradu, byla vedena do kaple sv. Kříže. (Rosa de Sar, Mysterium Karlštejna)

Výklad, 28.10.2012, Tarot magie druidů

Minulost: 3 hole, eso pentaklů, 8 mečů

Přítomnost: Dva pentakly

Budoucnost: 5 mečů

Rada: 3 poháry

Varování: Mág

Energie místa: Spravedlnost a Milenci

Duch místa: Královna pohárů

Vyložené karty tak trochu vypráví dávnou báj. O krásné dívce, kterou spoutala mocná síla, nebo chcete-li zlý čaroděj, který na ní měl zálusk. Nepřijel však chrabrý rytíř, ale dívka, vlastní odvahou a silou, se ze zajetí dostala. Nyní se možná pohybuje po těchto místech, aby dokázala tomu, co ji spoutalo, že není tak slabá, jak si mysleli, že sama překonala pouta a dokázala se vymanit ze sevření. Do budoucna se ale možná přírodní pán trochu rozčílí a začne se zde mstít. Silná žena, která se nebojí, se však nemusí bát. Stejně jako muž, který tuto sílu respektuje. Příběh může být inspirací pro nás všechny, především pro ženy, které se cítí něčím ohrožené. Javorka jim může dát sílu opustit to, co je svazuje a uvolnit těžké vazby. I proto je dobré sem chodit a horu plnou nevydaných tajemství navštěvovat. Čerpejte zde lehkost a nadhled, zanechte zde svá trápení a okovy, nechte se vést princeznou, která to dokázala stejně, jako to můžete dokázat vy. Javorka je místo s velkou silou, ale z mého pohledu jakoby to byla síla praktická a dobře použitelná, nikoliv magická a rituální. Není radno zde čarovat, dělat rituály a vyvolávat přírodní síly. Temný čaroděj zde obchází, možná spí hluboko uvnitř hory, a bude lepší, když jej nebudeme pokoušet. Javorka už jen podle názvu, je čistě ženské místo, kam by muži měli chodit s posvátnou úctou k ženě, nebo se jí zde snažit probudit. I přesto, že na vylosované kartě Milenci, leží žena a muž, žena je trochu výš a tím dává najevo svou převahu, kterou muž přirozeně respektuje, a obdivuje. Přesto na tom není nic nevyváženého. Dívka, která se vlastní kuráží dostala ze zajetí, se zde proměnila na Smaragdovou dámu, která je součástí zdejší lokality a představuje zde velkou bohyni, ženský kultovní symbol. Naším úkolem jí však není slepě ctít, ale přinášet jí radost a lehkost, prožívat ji a nechat jí zde přirozeně žít.

KARLŠTEJN

Hrad sv. Grálu, který byl vystavěn k „chvále a slávě věčné trojice“.

Gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. „Díky mudrcům doby Karla IV. je na našem území k dispozici vyspělý, mysterijní komplex, vybudovaný se znalostí geomantie i kosmických zákonitostí, jež byly do tohoto kultovního areálu zakomponovány“. Rosa de Sar, Mysterium Karlštejna

Výklad, 28.10.2012, Tarot of Prague

Minulost: 2 pentaklů, 9 pohárů, Eso pentaklů

Přítomnost: 7 pohárů

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: 10 holí

Varování: Mág

Tarot svatého grálu

Energie místa: Velekněžka a Viselec (Magdalena a Raněný král)

Duch místa: Blázen (Hledač grálu)

Na počátku zde bylo zřejmě nějaké rozhodování. Nebylo až tak obtížné, možná šlo spíše o to, jak vše naplánovat a zorganizovat, co vyzdvihnout a kam namířit tu pravou energii. Karel IV. se mohl rozhodovat mezi tímto a jiným místem, mohl mít více variant i úmyslů, a protože to byl jistě přemýšlivý panovník, nechtěl udělat chybu. Nechal se tedy možná poučit, nebo vyslechl cenné rady, možná se nad celou záležitost povznesl nad zpočátku trochu trpkým vínem, ale nakonec se skutečně rozhodl, kam své poklady umístí a co bude ten nejcennější zdroj, jakýsi lze vůbec představit. Podle vyložených karet mě napadá také myšlenka, přestože je patrné, že velmi dobře věděl, co dělá, že možná některé věci ani nedomyslel, nebo nedokázal v rané fázi úplně přesáhnout. Jakoby zakládal cenný zdroj, a to jak moc cenný bude  a co všechno se z něj může vyklubat, zjistil až v průběhu událostí. Počáteční nejistota pak jistě už nehrála žádnou roli. V současné době však nevím, zda by se Karlštejn Karlovi IV. líbil. Jakoby zde převládal mamon, lesk a tak trochu pozlacená bída. Všechno je sice vyleštěné a převáděné v té největší kráse a hodnosti, ale stačí jen málo a rozplyne se to jako dým. Ukazuje se tu lidem jen povrch, jen pozlátko a nikoli pravá a skutečná hodnota této stavby. Její skutečná hloubka a účel, který má. Do budoucna je proto možné, že jeho komerční stránka může trochu upadat, že není jisté, co další roky přinesou a že se může stát prakticky cokoliv, co nás přinutí o Karlštejnu přemýšlet jinak než o turistické atrakci. Ta doba ale ještě nenastala, zatím je naším úkolem zdolávat kopce a schody a navštěvovat hrad a možná zde i na příhodném místě zanechávat to, co nás tíží a to, čeho bychom se rádi zbavili. Skutečná hodnota hradu není ani v tom, co vidíme dnes, ale ani v druhém extrému, tedy přehnanému duchovnu. Karlštejn i jeho okolí nejsou, alespoň prozatím, vhodné k magické práci a čarování. Jakákoliv snaha, byť dobře míněná, o nějakou očistu nebo meditační práci, či konkrétní magický rituál by nemusela dopadnout dobře. Místo ještě není připravené, není možné předbíhat událostem. Jeho potenciál tkví v něčem docela jiném, ale na to si musí přijít každý sám.

Energii Karlštejn opět provází síla Karla IV., který zde zanechal další svou část. Co je ale překvapivé, alespoň na první pohled, je čistá ženská síla a energie, kterou místo má. Karlštejn není jen symbolem moci a aktivního mužského principu, ale spojuje v sobě oba prvky a tak může být celistvý a harmonický. Na kartě je znázorněna Marie Magdalena, která vzhlíží ke Kristovi a ctí ho svou klidnou moudrostí. Obě karty jakoby ukazují dva principy, které nemusí být blízko sebe, které mohou být, jak chtějí vzdálené, a přesto o sobě ví, přesto se doplňují, a přesto po sobě touží. Duch místa se jmenuje Hledač grálu a právě v něm bych viděla klíč ke Karlštejnu, i k životu. Nikoliv najít svůj cíl, svatý grál, ale hledat ho je naplněním a smyslem. Neustálá cesta za něčím nám dává sílu a nutí nás vyrovnávat protiklady a plnit náročné úkoly. Věděl to i Karel IV., když hrad zakládal? Nebo když na něm pobýval? Zvolil právě proto Čechy za své sídlo? Stejně jako on i my bychom nikdy neměli přestávat hledat. Nejen na Karlštejně.

STUDNIČNÍ VĚŽ

Ke studniční věži se schází po schodišti z hlavního nádvoří. V minulosti se ve spodním studničním areálu nacházela pekárna a prádelna. Ze dvora se vstupuje do vlastní Studniční věže, kde je zachován unikátní čerpací mechanismus v podobě šlapacího kola, uvnitř kterého chodili lidé. Otáčením se vytahoval či spouštěl 70-ti litrový okov na vodu a celý proces trval cca 10 minut. Vlastní studna má tvar zužujícího se obdélníka a je hluboká téměř 80 metrů. Vzhledem k tomu, že neměla vlastní pramen, byla studna napouštěna podzemní štolou vodou z potoka, který obtéká hradní skálu na západní straně. Jednalo se tedy o cisternu - velký podzemní rezervoár pitné vody, nikoliv o studnu. Od roku 1911, kdy byl na hrad zaveden vodovod, se studna nepoužívá. Přesto vodní sloupec ve studni dosahuje dnes asi 12 metrů. http://www.pruvodce.com/karlstejn /

Podle Rosy de Sar z její knihy Mysterium Karlštejna, představuje studniční věž energetickou bránu do podzemní říše mrtvých, tvořené jeskynním systémem Javorky, a je též zdrojem energie apokalyptického karlštejnského draka ryšavého ve spojení s vodním hadem hydrou. Což karty nepřímo potvrzují.

Výklad, 28.10.2012, Tarot svatého grálu

Slunce, 4 mečů, Rytíř mečů, Páže pentaklů

(Bors, 4 mečů, Preceptor mečů, Bratr kamenů)

Na první pohled karty působí jako roztříštěné klubko různých vln. Na každé se něco děje a každá nás chce něčím zaujmout. Dlouho jsem se na ně dívala, než jsem je doufám pochopila. Všechny obrázky jen odvádějí pozornost. Chtějí, abychom si mysleli, že se nic neděje, že to není až tak důležité. Nedávají smysl, nejlepší bude je vrátit do balíčku a vyložit zde jindy. Ale hledání je důležité, cesta je cíl. Karty jakoby se snažily zastínit pravý smysl, abychom přehlédli, důležitý bod. Na dně studny, v její největší hloubce a možná spíše hluboko pod ní, je ukryto něco velmi cenného a živého. Něco, kvůli čemu stojí za to bojovat, hádat se, pracovat a zase se kát. Něco, co ukazuje samotný koloběh života, co je jeho podstatou a co nevidíme na první pohled. Máme to ale hledat? Možná už sama myšlenka, že i ve studniční věži je další neprobádaný kus, další puzzle do obrázku, je už sama velmi důležitá. Celý obraz však asi neposkládáme. Buďme vděčni za malý posun, za malé zamyšlení o velkých věcech. Na všechno ještě bude čas. Pokora a trpělivost v tomto kraji je to, co se máme učit.

KNĚŽÍ HORA

Je dalším z kopců, který hrad obklopuje. Byla zásadní pro koncepci posvátné geometrie, spojuje pentagram a hexagram, který je pomyslně narýsovaný nad Karlštejnem a jeho okolními kopci a značí tak silné energetické linie. Mužské a ženské kultovní místo na Kněží hoře je spojeno s nižším a vyšším vrcholem další hory Plešivec, energetické linie tak pulsují s dechem Země a kosmu. (Rosa de Sar, Mysterium Karlštejna)

KNĚŽÍ HORA – ŽENSKÉ KULTOVNÍ MÍSTO

Výklad, 28.10.2012, Tarot staré stezky (Old Path tarot)

Věž, 9 mečů, Velekněz, 8 pentaklů

Původně na tomto místě asi stála svatyně nebo velká stavba jistě nesmírně důležitá pro naše předky. Nějakým neštěstím nebo smutnými událostmi však jakoby o svou vážnost přišla, a není vyloučeno, že tím trochu trpí. Naším úkolem je vrátit tomuto kousku přírody jeho vážnost a důležitost, přijmout jej opět jako rádce a pomocníka a pracovat na tom, ať už energeticky nebo fyzicky, aby bylo opět živé a vážené. Uctívat a naslouchat je to, co místo potřebuje a to, co přispěje k jeho obnově.

KNĚŽÍ HORA – MUŽSKÉ KULTOVNÍ MÍSTO

Výklad, 28.10.2012, Tarot staré stezky (Old Path tarot)

9 pentaklů, Věž, 6 mečů, 3 pohárů

Také toto místo není kompletní. I zde něco chybí, co by mu vrátilo jeho původní krásu, slávu i lesk. Napadá mě smělá myšlenka o tom, že Karlštejn září a je hojně navštěvovaný a na blízká okolní místa se tím pádem zapomíná. A přitom mají také velkou sílu a mohou nám hodně dát. Toto místo není jen dobrá vyhlídka na mocný hrad, ale samo je velmi bohaté a naším úkolem je starat se, aby prospívalo a dál rostlo a neupadlo v zapomnění. Vše je zde čisté a prosté, a je jen na nás, jak to pro naše duše využijeme. Snad se to Putujícím a malým doubkem Hanky Blochové alespoň trochu povedlo.

ZDROJ:

Rosa de Sar, Mysterium Karlštejna

Jiří Kuchař, Václav Vokolek, Esotesické Čechy, Morava a Slezsko

Jan Boněk, Tomáš Boněk, Karlštejn

John Matthews, Tarot svatého Grálu

Phillip a Stephanie Carr-Gomm, Tarot magie druidů

Informační cedule na místě

http://www.pruvodce.com/karlstejn /

http://www.hradkarlstejn.cz/